Välkommen till Hörningsnäs Villaförening!

Om oss

Vår villaförening arbetar opolitiskt för Hörningsnäs villaägare.

Vill du veta mer om vad som händer i ditt område,
är du välkommen som medlem i Hörningsnäs Villaförening, ett av Huddinges äldsta villaområden!

Vi jobbar med trafiksäkerhetsfrågor, väg- och byggplanering, kulturvård, barn- och skolfrågor, snö- och sophantering, polis- och brottsförebyggande
trygghetsfrågor, lås- och larmfrågor, samt grannsamverkan i olika former m.m.

Hör av dig till vår ordförande om du är intresserad av att deltaga i styrelsen.

Föreningen är sedan länge ansluten till Villaägarnas Riksförbund, och som medlem där får du tillgång till bl.a. förmåner och rådgivning.

Om du ännu inte är medlem gå in på:

https://www.villaagarna.se/Bli-medlem/?localId=10011192&recruitCode=FOR

ange föreningskod 1097

Om du redan är medlem i Villaägarna, gå in på

https://www.villaagarna.se

logga in med ditt medlemsnummer för att ta del av
förmåner och rådgivning. 

Kontakt

Ordförande

Thomas Pettersson, Hörningsnäsvägen 3
Tel: 0705-36 44 60
E-post: bil0705364460@gmail.com


Kassör

Rolf Persson, Hörningsnäsvägen 9
Tel: 070-572 52 95
E-post: rolf.persson48@gmail.com

Ledamöter

Fredrik Berg, Hörningsnäsvägen 4A
Tel: 0704-005269
E-post: f.berg@live.se

Erik Lundin, Parkhemsvägen 17
Tel. 0730-326077
E-post: lundin-erik@hotmail.com


Historik

Hörningsnäs var det första municipalsamhället i Huddinge och bildades enl. Kungl Maj:tsförordnande och delgivet genom länskungörelse den 27 februari 1915.

Vårt medlemsområde omfattar i dag Hörningsnäs gamla municipalgräns, med tillägg av kvarteret Paragrafen vid Arrendatorsvägen, kvarteret Protokollet vid Tingsvägen-Arrendatorsvägen, kvarteret Ängsliljan, Rädisan utefter Solfagravägen och Kvarnbergsvägen fram till Ekedalsvägen samt Sturevägen som är en zon där villaägarna tillhör antingen Hörningsnäs eller Stuvsta villaägareförening.

 Hörningsnäs är det område i Huddinge som tidigast visade en samlad villabebyggelse. Här började man uppföra villor redan 1903-1905. Föreningen grundades den 10 maj 1908. Det var mest tjänstemän, många inom stadsförvaltningen, som blev de första innevånarna. Huddinges första municipalsamhälle bildades i Hörningsnäs 1914 med drygt 200 innevånare.

I Smedstaberg, i Hörningsnäs samhälle, fanns också Huddinges första biograf i mitten av 1910-talet.

Se även material från Stockholms läns museums kulturhistoriska databas.

Välkommen till våra möten och tyck till om Hörningsnäs

Tveka inte att höra av dig till oss i styrelsen om du har någon fråga som du vill jobba med tillsammas med oss. Genom samarbete kan vi påverka politiker och andra myndighetspersoner att göra vårt boende trivsamt och tryggt.

Utredningar - Yttranden

Du hittar utredningar och yttranden som berör Hörningsnäs Villaförening på Huddinge kommuns hemsida.

Hörningsnäs villaförening bevakar de ärenden som Huddinge kommun skickar till oss.

Alla aktuella ärenden hittar du på 

https://huddinge.se/stadsplanering-och-trafik/

När vi svarar på remisser kommer du att hitta våra svar här.

STADGAR 
för Hörningsnäs Villaförening

gällande från årsmötet den 13 april 2010.

§1

Föreningens ändamål

Föreningen är en sammanslutning av fastighetsägarna inom området Hörningsnäs i Huddinge kommun i Stockholms län, med uppgift att tillvarataga medlemmarnas gemensamma intressen, dels i lokala angelägenheter, dels i förhållande till myndigheter och andra organisationer. Föreningen är politiskt neutral.

§2

Medlemsskap

Rätt till medlemskap äger varje fastighetsägare inom föreningens verksamhetsområde. Varje fastighet representerar en röst, som kan utövas av fastighetsägaren eller dennes ombud. Medlem som icke erlagt gällande avgifter, äger icke rösträtt intill dessa erlagts. Medlem som på två varandra följande år underlåtit att erlägga beslutade avgifter, anses ha utträtt ur föreningen. Medlem som på nu nämnda sätt eller genom skriftlig anmälan avgått ur föreningen, återfår ej inbetalda avgifter.

§3

Stämmor

Årsstämma skall, såvitt hinder ej föreligger, hållas före maj månads utgång. Extra stämma hålles, då styrelsen anser skäl därtill föreligga. Styrelsen kallar till stämma och fastställer tid och plats minst fjorton dagar före stämmans hållande. Vid årsstämma skall följande ärenden behandlas:

Öppnande av årsstämman.
Val av ordförande och övriga funktionärer för stämman.
Fråga om stämmans behöriga utlysande.
Anteckning av närvarande ombud och upprättande av röstlängd.
Fastställande av dagordning.
Föredragning av verksamhetsberättelse samt resultat-och balansräkning.
Föredragning av revisionsberättelse.
Fastställande av resultat-och balansräkning.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Beslut om antalet styrelseledamöter och deras ersättningar.
Val av ordförande i styrelsen.
Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen.
Val av revisor och revisorssuppleant.
Förslag från styrelsen.
Behandling av motioner.
Utseende av valberedning.
Ärenden som mötet med minst tre fjärdedels majoritet beslutat ta upp till behandling
Fastställande av årsavgifter för nästkommande år.
Övriga frågor

Vid extra stämma får -förutom punkterna 1-5 ovan -endast behandlas den eller de frågor som föranlett att stämman sammankallats.

Beslut vid årsstämma fattas genom öppen omröstning om stämman ej beslutar annorlunda för visst fall. Som beslut gäller den mening som får högsta antal avgivna röster, om ej i dessa stadgar eller på annat sätt krävs kvalificerad majoritet för att beslut skall gälla. Vid lika röstetal har stämmo­ordföranden utslagsröst, utom vid val eller sluten omröstning, då lotten avgör.

§4.

Medlemsavgift

Till bestridande av föreningens utgifter erlägger varje medlem årligen en avgift, vars storlek bestämmes på föregående års ordinarie årsstämma. Avgiften skall erläggas före årsstämman.

§5.

Styrelse

För förvaltning av föreningens tillhörigheter och ledning av dess verksamhet tillsättes en styrelse, vilken skall utgöras av en ordförande och två till fyra ledamöter, jämte högst 4 suppleanter.

Årsmötet fastställer antalet styrelseledamöter och suppleanter

a) Ordföranden väljs för 1 år.

b) Ledamöterna väljs för 2 år

C) Suppleanterna utses för 1 år.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga erforderliga funktionärer

Det åligger styrelsen att handha föreningen angelägenheter, förvalta dess tillgångar samt att teckna dess firma eller ge någon/några ledamot/ledamöter fullmakt att teckna föreningens firma. Styrelsen skall föra protokoll över sina sammanträden.

Styrelsen har att föra noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter och vid årets slut sammanställa dem i resultat-och balansräkning samt avge berättelse över kretsens verksamhet. Sammanställningen och berättelsen skall föreläggas årsmötet.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.

Styrelsen är beslutsmässig när minst tre ledamöter är närvarande och ense om beslutet.

§6.

Verksamhet och revision

Verksamhetsår är kalenderår.

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses revisor för tid av ett år jämte suppleant. Styrelsen har att senast 4 veckor före ordinarie årsstämma ställa erforderliga handlingar till revisorns förfogande för granskning.

Efter verkställd revision skall berättelse däröver lämnas till styrelsen senast 3 veckor före årsstämma.

§7.

Valberedning

Valberedningen skall ge förslag till val av funktionärer samt tillställa styrelsen detta förslag senast 2 veckor före den stämma vid vilket val skall hållas.

§ 8.

Stadgeändring och upplösning

Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas vid stämma.

Sådant beslut är giltigt när det fattas antingen av en stämma med minst tre fjärdedelar av samtliga avgivna röster eller med enkel majoritet av två på varandra följande stämmor med minst tre månaders mellanrum.

Ett beslut om upplösning av föreningen kan endast fattas av ordinarie årsstämma.

Sådant beslut är giltigt när det fattas av två på varandra följande ordinarie årsstämmor. Beslutet skall biträdas av minst tre fjärdedelar av samtliga avgivna röster vid vardera stämman.

Vid föreningens upplösning skall dess tillgångar återbetalas till föreningens medlemmar. Fördelningen görs i förhållande till erlagda medlemsavgifter det senaste verksamhetsåret.

§9.

Uteslutning

Medlem, som icke ställer sig föreningens stadga och beslut till efterrättelse eller motarbetar eller söker skada dess syften, kan uteslutas ur föreningen.

Dessa stadgar äger nu giltighet efter behandling på årsmötena år 2009 samt år 201O