<% 'Menyinformation region1 = "association" region2 = "Föreningen" %> Hörningsnäs Villaförening - Föreningen - Historik

Stockholms läns museums kulturhistoriska databas:

"Hörningsnäs (Sjödalen)

Värdering

Hörningsnäs Villastads Municipalsamhälle får ses som en viktig representant för den äldsta villastadsbebyggelsen och de tidigaste tomtavstyckningarna i kommunen. Inom området finns tidstypisk villaarkitektur från 1900-talets början. Husen är till stor del välbevarade exteriört, vilket har stor betydelse för upplevelsen av den äldre bebyggelsemiljön. De ursprungligen mycket stora tomterna har avstyckats och bebyggelsen förtätats. De återstående odelade tomterna bör ej förtätas ytterligare. De äldre husen bör behålla sin karaktäristiska utformning och stor hänsyn iakttagas vid ev ombyggnad. Ev nybebyggelse i området bör få en placering och utformning som förstärker områdets karaktär av tidig villastad i storstadsområde. De äldre husen bör inte döljas bakom nybebyggelse vid gatan.

Beskrivning

Område med kuperad terräng på ömse sidor om Lännavägen med äldre villabebyggelse från 1900-talets början. På ursprungligen mycket stora tomter med naturmark ligger de äldsta husen i form av stora, individuellt utformade trävillor placerade långt in på tomten och med anlagda trädgårdar ut mot gatan. Karaktäristiskt för dessa villor är panelklädda fasader och branta, plåttäckta sadeltak eller tegeltäckta, brutna, höga tak ibland valmade och med brant nedre takfall med frontespis eller kupor. Oregelbunden fönsterplacering, burspråk, verandor och balkonger är andra karaktäristika. Ett litet antal stora, djupa tomter har kvar sin ursprungliga storlek medan flertalet tomter delats och bebyggelsen kompletterats med egnahemshus från 1920-talet och småstugor från 1930-talet. Inom området ligger även en radhuslänga samt Hörningsnässkolan. Under senare år har området fått ett visst tillskott av "kataloghus". I kv Paragrafen ligger f d biografen "Smedstaberg" samt exempel på kompletteringsbebyggelse som anpassats till omgivningen och exempel på mindre känsligt anpassad bebyggelse.

I samband med storskiftet 1782 flyttades en av gårdarna i Stavsta ut från byn till stranden av en vik i sjön Trehörningen. Gården, så småningom benämnd Hörningsnäs, bestod av omväxlande skog och odlad mark. 1800-talet innebar många ägarbyten och år 1900 köptes Hörningsnäs av grosshandlaren A Johansson. Hörningsnäs och Fullersta var de gårdar inom kommunen där avstyckning och försäljning av villatomter först började. Hörningsnäs Villastad, belägen på gångavstånd till Huddinge station, exploaterades av AB Tomtförvaltning. Stadsplan upprättades 1919 av H G Torulf, Allmänna ingenjörsbyrån och fastställdes 1923 med undantag för tomtindelningen. Planen tillät ej tomter mindre än 1 500 m2. När planen upprättades var tomterna redan till stor del bebyggda.

Nuvarande vägnät och kvartersindelning överensstämmer i stort med den första stadsplanen. De första villorna byggdes 1908 - 09 av bl a dir Gideon Hydén senare ordf i kommunfullmäktige, byggmästare Lennart Thunholm, ingenjör von Köhler ansvarig för SJ.s personvagnstillverkning samt ingenjör Nettelbladt, ansvarig för SJ:s loktillverkning. År 1912 kom utbyggnaden av Hörningsnäs igång på allvar. Ar 1914 bildades Hörningsnäs Villastads Municipalsamhälle som det första i kommunen. Befolkningen i Hörningsnäs var 1910 ca 200 inv, 1920 ca 260 inv, 1930 ca 300 inv och 1940 ca 230 inv. Den 1 januari 1947 bildades Huddinge stormunicip där Hörningsnäs Villastad ingick".